Quy chế làm việc của Ban giám khảo

25/03/2017 19830 Không có phản hồi

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM KHẢO
Cuộc thi Giọng ca xứ Nghệ 2017

Điều 1: Ban Giám khảo và Thư ký Ban Giám khảo do Trưởng ban Tổ chức quyết định gồm: Ban Giám khảo vòng Sơ khảo và Ban Giám khảo vòng Chung khảo, Chung kết. Thành viên của Ban Giám khảo là người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực âm nhạc để nhận xét, đánh giá các thí sinh dự thi và cho điểm.
– Ban giám khảo có Trưởng ban, các thành viên và tổ Thư ký giúp việc
Điều 2: Nguyên tắc làm việc:
– Các thành viên Ban giám khảo phải có mặt trong các buổi xem, nghe các thí sinh dự thi. Nếu đồng chí nào vắng mặt hoặc chậm không xem, không nghe thì không nhận xét, đánh giá, cho điểm và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban tổ chức.
– Trưởng ban Giám khảo chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Tổ chức trong việc thẩm định, đánh giá, xếp loại, cho điểm các thí sinh dự thi, bảo đảm chính xác, khách quan và công bằng.
– Thành viên Ban Giám khảo thực hiện cho điểm các thí sinh dự thi độc lập bằng phiếu kín, giữ gìn bí mật không để lộ những ý kiến trao đổi, đánh giá trong Ban Giám khảo, điểm và kết quả chấm cho từng thí sinh trước khi Ban Tổ chức chính thức công bố.
– Các thí sinh phải chuẩn bị chu đáo phần thi của mình và trình tự biểu diễn theo số báo danh quy định, không được đi lại lộn xộn trong khu vực thi quá 1 phút se chuyển sang thí sinh khác.
Điều 3: Thể lệ chấm thi:
– Tất cả những Thí sinh tham gia dự thi không phạm quy chế đều được cho điểm.
– Điểm số tối đa cho một thí sinh dự thi của một thành viên Giám khảo là 10 điểm. Được thực hiện điểm lẻ dưới 1 điểm theo mức: 0,50
– Các phiếu điểm nếu có sự chênh lệch so với điểm trung bình từ 1 điểm trở lên đều không được tính.
– Kết quả của thí sinh tham gia dự thi được Ban Tổ chức công bố sau mỗi vòng thi là kết quả chính thức.
Điều 4: Ban Giám khảo và các thành viên Ban Giám khảo có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Nếu có gì vướng mắc báo cáo kịp thời bằng văn bản để Trưởng ban tổ chức xem xét, giải quyết.

ĐÀI PT &TH NGHỆ AN

Quảng cáo Mường Thanh